Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov 


V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu a vypracovanie cenových ponúk.
Ochrana osobných údajov.
Správcom vašich osobných údajov je obchodnou spoločnosťou KLAMPTECH s.r.o.,            IČO: 45 391 882 zapísanou v obchodnom registri Okresnom Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22592/R 
Kontaktné údaje.
Adresa pre doručovanie je Košikárska 1928/22, Nové Mesto nad Váhom 915 01, Slovensko adresa elektronickej pošty: klamptech@centrum.sk
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
Zákonný dôvod spravovania osobných údajov.
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
Účel spracovania osobných údajov.
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
Doba uloženia osobných údajov.
Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
Práva subjektu pri spracovaní osobných údajov.
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na klamptech@centrum.sk
Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Rozsah a spracovanie osobných údajov.
Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v tomto článku týchto podmienok v Spracovateľskej zmluve.
Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje klientov spracovávať získané osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.
Správca bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje ukladať do databázy uložené na hardvéri, chrániť, zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.
Správca vytvorí také softvérové nástroje, ktoré správcovi uľahčia splnenie žiadostí klientov o výkon práv dotknutých osôb stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva na informácie a prenositeľnosť informácií.
Osobné údaje sú uložené len na hardvéri správcu, jeho vlastných serveroch alebo jeho spolupracujúcich partnerov. Všetky osobné údaje sú uložené iba na území Európskej únie.
Ochrana osobných údajov.
Správca sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a zálohovanie uložených osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate. Prijatá technická a organizačná opatrenia zodpovedajú miere rizika.
Správca prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom. Ktoré určujú, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby .
Záverečné ustanovenie.
Ktokoľvek má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu.
Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované. Správca sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto
podmienok.
Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení.